Set the sound volume

Examples

setVolume

setVolume

setVolume() is a very simple basic example which allows the user to ajust the sound volume.

The complete example source is there

Tags: example